Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA I SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE CZ. II

Szersze zainteresowanie problematyką procesu starzenia się może również pomóc w uzyskaniu większych środków materialnych na rozwój badań oraz skupić większą liczbę badaczy: upowszechnienie informacji naukowej i technicznej może dać znaczne korzyści praktyczne, tak jak się to dzieje w innych dziedzinach. „Stosowana gerontołogia społeczna” mogła by stać sę specjalizacją w zakresie studiów w naukach społecznych i medycynie społecznej. Osiągnięte wyniki naukowe, współpraca ludzi z różnych dyscyplin naukowych i szersze wykorzystanie istniejącego wyposażenia mogą stworzyć warunki dla powstania nowego rodzaju kształcenia interdyscyplinarnego, np. w postaci krótkich kursów specjalistycznych. Szczególnie psychologia odniosłaby znaczne korzyści dzięki dalszej koordynacji jej poszczególnych działów: psychologii społecznej, eksperymentalnej i biologicznej.

Można wysuwać zastrzeżenia, iż nie należy przeceniać instytucjonalnego” traktowania sprawy, albowiem różnorodność problematyki, metod i zainteresowań badawczych wymaga małych grup specjalistycz- nych, łatwiejszych do kierowania i bardziej twórczych naukowo. Korzyści jednakże z tworzenia instytutowi gerontologicznych są wielorakie: a) instytuty zapewniają obsługę administracyjną i środki niezbędne dla prowadzenia długofalowych badań: b) mają one większe możliwości współpracy międzynarodowej: c) zapewniają warunki i środki do prowadzenia badań nad zwierzętami: d) mogą prowadzić badania w znacznie szerszym rozmiarze i szerszym zakresie (chociaż ma to i negatywne skutki): e) instytuty mogą organizować biblioteki, archiwa, zbiory zapisów magnetofonowych oraz zatrudniać personel pomocniczy, co jest niezbędne we współczesnych badaniach naukowych: f) mogą one w pełni rozwinąć i prowadzić systematyczne badania nad wiekiem dojrzałym i starością i uzyskać takie wyniki, jakie zostały już osiągnięte w badaniach nad okresem dzieciństwa i młodości. Być może, najlepsze rezultaty dałoby prowadzenie badań zarówno na dużą skalę, jak i w mniejszych zespołach. Interesujące dziedziny badań odkrywane przez indywidualnych badaczy lub małe zespoły mogłyby być rozwijane w instytutach, które dysponują większymi możliwościami.

W badaniach nad procesem starzenia się, szczególnie w zakresie zastosowań praktycznych, mogą być wykorzystani starsi pracownicy naukowi, pracujący w niepełnym wymiarze godzin, jednakże nie zastąpią oni ludzi młodszych, poświęcających pracy badawczej cały swój czas.

Badania naukowe stają się nieużyteczne, jeżeli ich wyniki nie są publikowane dostatecznie szybko. Wprawdzie słyszy się narzekania, że publikuje się zbyt dużo prac naukowych o niewielkiej wartości, pożądane jest jednak ogłaszanie możliwie największej liczby prac. Ich poziom należy podnosić przez studia podyplomowe oraz współpracę kompetentnych wy- dawców i konsultantów, licznych i wysoko płatnych. Literatura w zakresie gerontologii jest obecnie stosunkowo obszerna i dostępna. Należy jednak dołożyć starań, aby nie była ona tak rozproszona. Komunikaty z badań powinny być publikowane bądź łącznie, bądź w postaci specjalistycznych zeszytów czasopism.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.