Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Przedmioty jako całości złożone u Twardowskiego – kontynuacja

Na złożoną całość, jaką jest przedmiot, składa się – jak powiedzieliśmy za Twardowskim – materia i forma. Częściami materialnymi, których ogół stanowi materię, nazywa Twardowski części „w zwykłym tego słowa znaczeniu”, częściami zaś czy składnikami formalnymi- stosunki zachodzące między częściami, decydujące o tym, że tworzą one całość. Aby uniknąć dwuznaczności związanych z potocznym rozumieniem słowa „część”, istotne jest wyjaśnienie Twardowskiego: „Słowo «część», «składnik», należy brać w najszerszym sensie. Nie tylko to, co zwyczaj językowy codziennego życia lub język matematyki oznacza jako część, ma być przez to rozumiane, ale w ogóle wszystko, co daje się wyróżnić w przedmiocie przedstawienia bez względu na to, czy można mówić o rzeczywistym, czy tylko myślowym rozłożeniu na to, co wyróż- nialne”23. W tym sensie częścią przedmiotu jest nie tylko jego „kawałek” – to, co fizycznie od niego od- dzielalne, lecz ‘także to, co jest rezultatem myślowego rozłożenia przedmiotu, jego częścią abstrakcyjną, czy – używając terminu Twardowskiego – częścią metafizyczną.

Określając przedmiot jako całość złożoną z materii i formy nie interesuje się Twardowski tym, jakie istnieją rodzaje części 1 rodzaje całości – odpowiedź na to pytanie pozostawia ogólnej teorii relacji. Zadanie, które sobie stawia, określa następująco: „Nas interesuje tylko to, co jest wspólne wszystkim rodzajom części i wszystkim formom złożenia części – typ, wedle którego dokonuje się każda synteza i który leży u podstaw najróżnorodniejszych sposobów, w jakie całość może być złożona”24. W dalszym ciągu postaramy się odpowiedzieć na pytanie, czy Twardowski istotnie spełnił to zadanie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.