Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Procesy twórcze u dzieci

Nowym tematem badań nad dziećmi były w omawianym okresie procesy twórczem. Impuls do ich podejmowania, odpowiadający społecznemu zapotrzebowaniu na jednostki twórcze, pochodzi głównie z prac J. P. Guilforda, dotyczących struktury intelektu, publikowanych od połowy lat pięćdziesiątych. Pierwsze wyniki omawianych- badań podlegają już reewaluacji, wyznaczając dalsze ich kroki, które według M. A. Wall a- c h a112 powinny zmierzać do poznania roli tych procesów w dochodzeniu do dzieł, które z punktu widzenia społecznego mają charakter twórczy.

Innym jeszcze nowym działem tematycznym, który wyraźnie wyodrębnił się w ostatnich dwóch dekadach w psychologii dziecka, Są różnice indywidualne w funkcjonowaniu poznawczym, zwane stylami poznawczymi11. Badania i koncepcje z tego zakresu posiadają z pewnych, punktów widzenia zupełnie szczególną wartość. Są one. mianowicie przejawem dążenia do integracji wiedzy psychologicznej pochodzącej z niezależnie od siebie dotychczas rozwijających się działów tematycznych psychologii i wyraźnie sprzyjają dalszej integracji w tym zakresie. Zagadnieniami tradycyjnie odrębnie traktowanymi są z jednej strony procesy poznawcze, z drugiej zaś zachowanie się społeczne oraz inne aspekty osobowości. Badania nad stylami poznawczymi inspirowane były głównie przez koncepcje psychoanalityczne integrującej funkcji „ego” (ja), jak też teorie ujmujące rozwój jako integrację i dyferencjację (K. Lewin, H. Werner). Do głównych dymensji, stanowiących w dotychczasowych badaniach podstawę do wyodrębniania różnych stylów poznawczych u dzieci, należą globalność i analityczność (osoby zależne i niezależne „od pola”) w badaniach H. A. Witkina oraz impulsy wność i refleksyjność (osoby różniące się stopniem odraczania wyniku przy rozwiązywaniu problemów) w badaniach J. -K a g a n a.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.