Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

POSTAWY I OCENY MORALNO-SPOŁECZNE

Wiek przedszkolny jest ważnym okresem dla kształtowania się zalążków charakteru, przy czym przez charakter będziemy tu rozumieć ten wymiar osobowości, który można wartościować ze społecznego i moralnego punktu widzenia. W charakterze wyraża się również stosunek człowieka do siebie samego i do innych ludzi oraz do norm i zasad-przyję- tych w danej społeczności. Pod koniec wieku przedszkolnego dziecko osiąga zazwyczaj taki poziom rozwoju psychicznego, który umożliwia mu bardziej dowolne przyswajanie sobie określonych postaw w stosunku do otaczającego świata, i to zarówno behawioralnych, jak też emocjonalnych i poznawczych składników tych postaw. Ocżywiście, nie jest to jeszcze zbiór jednolitych i trwałych postaw, gdyż ten ustala się dopiero w późniejszych okresach rozwojowych, podobnie jak inne aspekty struktury osobowości.

Dotychczas objęto badaniami empirycznymi tylko niektóre rodzaje postaw dziecięcych. Tak na przykład R. Z a z z o badał’ postawy dzieci w stosunku do płci i wieku, tj. do różnych okresów życia: wczesnego dzieciństwa, wieku aktualnego i okresu dojrzałości. Posłużył mu do tego kwestionariusz kliniczny nazwany „Zwierzyńcem”, skonstruowany na zasadach technik projekcyjnych“. Powtórzyliśmy badania Zazzo w dwóch grupach wieku, u pięcie- i sześciolatków w przedszkolach krakowskich8ł. Tabela 44 ukazuje preferencje dotyczące płci badanej grupy.

Rezultaty tak francuskich, jak i polskich badań wskazują na zjawisko tzw. autofilii seksualnej, wyrażające się w preferowaniu przez dziecko własnej płci, a odmowie identyfikacji z płcią przeciwną. Motywy wyboru i odrzucenia ujawniają zarówno aktualne zainteresowania dzieci, jak też ich wyobrażenia o świecie ludzi dorosłych, a przede wszystkim o pewnych zajęciach i cechach charakteru, uważanych przez dziecko za typowo męskie lub kobiece. Źródłem tych wyobrażeń i postaw są bezpośrednie obserwacje czynności rodziców i osób z najbliższego otoczenia dziecka, a także zasłyszane od nich poglądy i opinie. Tak więc chłopcy wybierają i akceptują role męskie: Bo pan jesfr silniejszy od pani i potrafi podnosić ciężary, a pani nie uniesie mebli (5:8): Bo może być w pracy i budować, może być adwokatem, taksówkarzem (6:9), a w ich wypowiedziach motywy siły fizycznej, niezależności oraz atrakcyjności zawodów, dostępnych w ich mniemaniu wyłącznie dla mężczyzn, powtarzają się najczęściej. Dla dziewczynek natomiast atrakcyjne są pewne atrybuty kobiecości, jak stroje, biżuteria, dobre maniery – w przeciwieństwie do brutalności i agresywności, jaką widzą w zachowaniu się rówieśników, a także dorosłych mężczyzn. Przykłady: Bo pani chodzi ładniej ubrana i nosi pierścionek (6:6): Bo panie mają zawsze pierwszeństwo, panowie robią im miejsce w tramwaju i kupowałabym sobie różne kremy i kredki (6:5): Bo wszyscy chłopcy śą niegrzeczni i dokuczają w przedszkolu (6:5): Bo panowie są niedobrzy i biją dzieci (5:7).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.