Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

PODSTAWOWE METODY BADAWCZE

Metody badawcze odnoszą się do rzeczywistych sposobów zbierania danych przez badacza. Istnieją cztery podstawowe techniki badawcze: eksperymenty, wywiady, obserwacje i analiza wtórna.

Eksperymenty umożliwiają zbieranie danych w warunkach kontrolowanych, co pomaga w ustaleniu istnienia związku przyczynowo-skutkowego między odpowiednimi zmiennymi. Podejście to wykorzystuje metodologię takich nauk, jak fizyka i biologia, szczególnie metody badań laboratoryjnych. Eksperymenty socjologiczne można przeprowadzać zarówno w laboratorium, jak i w „naturalnych” czy „terenowych” warunkach.

Eksperymenty laboratoryjne umożliwiają sprawowanie ścisłej kontroli nad warunkami, które z założenia nie powinny wpływać na badanie. Badacze laboratoryjni mogą konstruować sytuacje odpowiadające ich projektowi badań. Jednak dla wielu problemów socjologicznych laboratorium jest nienaturalnym otoczeniem: rezultaty otrzymane w laboratorium mogą nie mieć zastosowania w bardziej naturalnych warunkach, w jakich zazwyczaj znajdują się badane osoby.

Prowadząc eksperymenty terenowe, socjologowie badają ludzi we względnie naturalnych warunkach. Przyjmują następnie, że wyniki ich badań będą się odnosiły do zachowań innych jednostek w podobnych sytuacjach. Jednak z powodu „naturalności” otoczenia badacz nie ma wpływu na wszystkie czynniki, jakie mogą oddziaływać na odpowiednie zmienne w sposób trudny do zidentyfikowania.

Krótko mówiąc, eksperymenty laboratoryjne zapewniają pełną kontrolę kosztem „naturalności”: eksperymenty terenowe są natomiast bliższe zwykłym, życiowym doświadczeniom badanych osób, ale nie zapewniają kontroli nad czynnikami, które mogą wywierać nieznany wpływ na hadane zmienne.

Metoda eksperymentalna wymaga istnienia grupy eksperymentalnej składającej się z osób będących przedmiotami badań: grupę tę poddaje się działaniu jakiejś zmiennej. Konieczne jest również istnienie grupy kontrolnej, takiej samej jak grupa eksperymentalna, ale nie poddanej działaniu zmiennej eksperymentalnej. Pomiary przeprowadzane w obu grupach przed i po wprowadzeniu zmiennej eksperymentalnej (lub testowej) porównuje się w celu stwierdzenia wpływu bądź braku wpływu zmiennej eksperymentalnej. Ponie- waż obie grupy różni jedynie wprowadzenie zmiennej eksperymentalnej lub testowej, różnice między nimi po dokonaniu pomiarów można przypisać tejże zmiennej. Ta technika jest bardzo sprawnym narzędziem odkrywania związków przyczynowo-skutkowych. Uchwycenie zmiennych ważnych dla wielu problemów socjologicznych jest jednak w sztucznym otoczeniu niemal niemożliwe. Mimo to psychologii społecznej udało się posłużyć eksperymentami laboratoryjnymi w sposób dość efektywny. Badacze „zachowań zbiorowych” (patrz rozdz. 22) wykorzystują z kolei z dobrym skutkiem eksperymenty terenowe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.