Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

MUSICA MEDICA W TERAPII DZIECI DYSLEKTYCZNYCH CZ. III

Systematyczne stosowanie ćwiczeń uzupełniających pracę korekcyjno-kompensacyjną z dziećmi dyslektycznymi w zakresie czytania i pisania, inspirowanie do działania nie tylko słowem, ale także ruchem i dźwiękiem oraz doskonalenie funkcji percepcyjno-motorycznych pozwala zminimalizować, a niekiedy nawet przezwyciężyć problemy związane z opanowaniem umiejętności czytania i pisania. (…)

Znając przyczyny specyficznych trudności dzieci z czytaniem i pisaniem, postanowiłam już od samego początku nauki w klasie pierwszej zachęcić swoich uczniów do ich pokonywania poprzez organizowanie w ramach terapii pedagogicznej różnorodnych form pracy oraz poszukiwanie i wykorzystywanie nowych, atrakcyjnych metod terapeutycznych. Doświadczony pedagog wie, że terapia pedagogiczna z dziećmi dyslektycznymi musi mieć zupełnie inny charakter niż korepetycje czy zespoły wyrównawcze. Terapia pedagogiczna powinna przede wszystkim wyzwalać w dzieciach dyslektycznych pozytywne uczucia. Dzieci te bowiem zbyt często przeżywają gorycz porażki, co zakłóca ich rozwój emocjonalno-spo- łeczny. Terapia musi angażować możliwie jak najwięcej zmysłów i narządów, a także emocje i uczucia, słowem – oddziaływać na dziecko wszechstronnie i polisensorycznie. Do uzyskania pozytywnych wyników w pracy korekcyjnej może się przyczynić umiejętne łączenie jej z postępowaniem psychoterapeutycznym wpływającym na wyzbycie się przez dzieci lęku związanego z poczuciem zagrożenia własnej wartości, a także wyeliminowanie negatywnego stosunku do nauki, szkoły i kolegów.

Powyższe względy stanowiły przesłankę dla podjęcia badań nad efektywnością wykorzystania nowej metody Musica Medica w terapii dzieci dyslektycznych. Włączając do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych terapię aparaturą akustyczno-wibracyjną Musica Medica, zdawałam sobie sprawę z faktu, że nie ma i nie może być takiej uniwersalnej metody terapeutycznej, która byłaby w jednakowym stopniu skuteczna dla wszystkich dzieci wykazujących fragmentaryczne deficyty rozwojowe. W pracy z dzieckiem dyslektycznym nie może być bowiem mowy o jakimś sztywnym, schematycznym działaniu. Dzieci z takimi trudnościami zdecydowanie potrzebują dodatkowej, indywidualnej pracy i stymulacji. Wymaga to od nauczyciela terapeuty wiedzy ogólnej na temat dysleksji, a także indywidualnego dostosowania ćwiczeń usprawniających zaburzone sfery u konkretnego dziecka. (…)

Oczywiście, proponowaną metodę Musica Medica należy traktować jako jedną z wielu metod stosowanych na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych i stosować ją odpowiednio do możliwości uczniów.

Dziecko z ryzykiem dysleksji nie musi stać się dzieckiem dyslektycznym, jeśli odpowiednio wcześnie zostanie objęte pomocą dotyczącą wspierania rozwoju i wyrównywania deficytów rozwojowych.

Jestem przekonana, że metoda Musica Medica włączona w system oddziaływania na dzieci stanie się w rękach doświadczonego nauczyciela nowym, atrakcyjnym narzędziem diagnozy, które umożliwi indywidualizację wymagań stawianych przed uczniami w procesie edukacji i terapii. Natomiast wyrównywanie dysharmonii rozwojowych w przypadku dzieci dyslektycznych, stymulowane aparaturą akustyczno-wibracyjną Musica Medica, może skutecznie zapobiegać powstawaniu niepowodzeń szkolnych.

MUSICA MEDICA A DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU

Badaniami objęto sześciu chłopców z klasy III. Seanse Musica Medica były prowadzone w połączeniu z zajęciami korekcyjno-kompensacyjnymi od listopada 2001 r. do marca 2002 r. trzy razy w tygodniu.

Zastosowano: „Test do badania czytania głośnego” J. Konopnickiego: Serię testów czytania i pisania dla klas I-III T. Straburzyńskiej i T. Śliwińskiej: zmodyfikowaną wersję wywiadu z „Całościowego badania logopedycznego” D. Emiluty-Rozyi.

Pojawiające się w pierwszych latach nauki trudności z przyswojeniem umiejętności czytania i pisania mogą mieć negatywny wpływ na rozwój dziecka, zarówno na jego sferę intelektualną, jak i emocjonalną. Narastające niepowodzenia powodują zniechęcenie do nauki, utratę motywacji, przyczyniają się do wystąpienia niepożądanych zachowań czy reakcji nerwicowych. Dziecko dyslektyczne nie jest w stanie samo poradzić sobie z trudnościami szkolnymi. Wymaga zatem dodatkowej pomocy w postaci zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, nierzadko także oddziaływań psychoterapeutycznych oraz odczuwalnego wsparcia rodziców. Metody i formy pracy z takim dzieckiem winny być dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i możliwości, nie mogą być schematyczne, muszą natomiast wnosić coś nowego, interesującego, tak by terapia pedagogiczna okazała się skuteczna.

MUSICA MEDICA A DZIECI ZE SPECYFICZNYMI TRUDNOŚCIAMI W CZYTANIU I PISANIU CZ. 2

Przedstawiam jedną ze słusznych – moich zdaniem – metod możliwych do wykorzystania w terapii dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. W cykl zajęć korekcyjno-kompensacyjnych włączyłam seanse muzykoterapeutyczne z użyciem aparatury akustyczno-wibracyjnej Musica Medica. Metoda ta ma szerokie zastosowanie w medycynie, coraz większy jest także zakres jej oddziaływania w pedagogice. Liczne badania potwierdziły, że prowadzi do stabilizacji emocjonalnej, poprawy koncentracji, pamięci, zdolności wysławiania się. Uważam zatem, że wykorzystanie jej w pracy z dziećmi dyslektycznymi przyniesie pozytywne efekty. (…)

Stosowanie aparatury akustyczno-wibracyjnej Musica Medica w terapii pedagogicznej dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu wzmacnia efekty działań korekcyjno-kompensacyjnych. Wprawdzie w zakresie czytania można zauważyć tylko niewielką poprawę (wyniki w grupie badawczej i grupie kontrolnej były zbliżone), to jednak w pisaniu ze słuchu oraz z pamięci poprawa jest znaczna. Zmniejszyła się liczba popełnianych błędów charakterystycznych zarówno dla zaburzeń funkcji wzrokowej i pamięci wzrokowej, jak i funkcji słuchowej. Dzieci z grupy badawczej w badaniu końcowym uzyskały lepsze wyniki niż z grupy kontrolnej. Poprawił się także poziom graficzny ich pisma – prace były bardziej staranne, dzieci dbały o właściwe odtwarzanie liter i płynność połączeń między nimi.

Ponadto seanse muzykoterapeutyczne prowadzone metodą Musica Medica wpływają pozytywnie na stan emocjonalny dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu. Dzieci stają się spokojniejsze, wzrasta ich motywacja do nauki, koncentracja, zmniejsza się męczliwość. Są bardziej zdyscyplinowane i zaangażowane w wykonywanie zadań, a ich wypowiedzi są bardziej swobodne i płynne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.