Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ OSOBOWOŚCI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

Młodszy wiek szkolny, w który wkroczyło dziecko 7-letnie, charakteryzuje doskonalenie się struktury całej osobowości. Pod wpływem zmieniających się warunków zewnętrznych i wewnętrznych dokonuje się proces przeobrażania się istniejących w dziecku właściwości i zjawiają się nowe. W okresie tym wyraźnie zmienia się rola i siła oddziaływania różnych czynników na procesy psychiczne i czynności oraz na schematy dynamiczne stanowiące trzon osobowości. Następuje dalszy intensywny rozwój „osobowościowych mechanizmów” zachowania się, których podstawy ukształtowały się w wieku przedszkolnym {por. rozdz. VIII, F). Szereg nowych zjawisk nie tylko pogłębia, ale w licznych wypadkach także nadaje nowy kierunek rozwojowi osobowości dziecka w wieku szkolnym.

Psychologowie radzieccy dla- wyjaśnienia mechanizmu powstawania nowych zjawisk w psychice -i działaniu dziecka wysunęli pojęcie „społecznej sytuacji rozwoju”. W jej skład wchodzi po pierwsze: miejsce, jakie zajmuje dziecko w życiu ze wszystkimi wypływającymi z tego faktu następstwami psychologicznymi (Bożowicz, 1968, s. 172).

Dla wyjaśnienia dużego znaczenia takiej sytuacji przytoczyć można przykład z pracy A. G. Kowalewa i W. N. Miasiszczewa, dotyczący odmiennego ukształtowania się charakteru dwu dziewcząt-bliźniąt jednojajowych, ponieważ w rodzinie wyznaczono każdej z nich różne miejsce. Jedna z sióstr, określona jako „starsza”, miała wyraźny obowiązek opieki nad „młodszą”, odpowiedzialności za nią i czynnego włączania się do każdego stawianego, przez dorosłych zadania. Odmienna sytuacja obydwu sióstr w rodzinie wyznaczyła różne zachowanie się dziewcząt, odmienny charakter ich działalności i wzajemnych stosunków zarówno z otoczeniem, jak i między nimi samymi. To właśnie zadecydowało również o różnicach..we właściwościach ich osobowości, które zaznaczyły się mimo tych samych (jak to jest u bliźniąt jednojajowych) zadatków dziedzicznych (Tamże).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.