Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

DAWNIEJSZE I WSPÓŁCZESNE BADANIA NAD DOJRZAŁOŚCIĄ SZKOLNĄ

Początkowo dominowała tendencja do intelektualizäcji zagadnienia dojrzałości szkolnej. Gdy okazało się w praktyce, że normalny a nawet wyższy poziom inteligencji nie zawsze jest równoznaczny z gotowością do nauki, podjęto badania nad innymi funkcjami poznawczymi, które wyznaczałyby możliwość przystąpienia przez dziecko do uczenia się podstawowych sprawności i umiejętności, takich jak czytanie, pisanie i liczenie. Przedstawiciele tzw. szkoły lipskiej: K. Penning, H. Winkler a F. Krause68 przypisywali główne znaczenie szeroko, rozumianej dojrzałości umysłowej, której składnikami były w ich mniemaniu zarówno odpowiedni zasób słów i pojęć, jak też spostrzegawczość, dobra pamięć oraz sprawność i giętkość procesów myślenia. Skonstruowane w r. 1930 przez H. Wi n k 1 e r a, a wkrótce spopularyzowane w Polsce69, testy do badania dojrzałości szkolnej zawierają właśnie zadania nastawione ha pomiar zdolności obserwacji, ujmowania kształtów, poziomu pamięci ruchowej, wzrokowej, słuchowej i werbalnej, umiejętności kombinowania, rozumowania i tworzenia pojęć. Pozytywne rozwiązanie zadań wymaga także od dziecka wytrwałości, i koncentracji uwagi “ważnych cech wolicjonalnych, od których zależy m.in. powodzenie w pracy szkolnej.

Te właśnie cechy, a zwłaszcza umiejętność skupiania uwagi w powią- zaniu ze zdolnością do działania intencjonalnego, tj. do podejmowania przez dziecko czynności zmierzających do określonego celu i doprowadzania ich do końca mimo pewnych przeszkód, uwydatniali “W swych pracach na temat dojrzałości szkolnej psychologowie ze szkoły ‚wiedeńskiej: Ch. Bühler, H. Hetzer, L, Schenk-Danzinger. Oczywiście, :autorki te nie przeczyły, że odpowiedni poziom intelektualny, a przede wszystkim możliwość operowania symbolami i, znakami stanowią niezbędne przesłanki postępów w nauce czytania, pisania i liczenia, opartej na rozumieniu konwencjonalnych znaków graficznych. Przedstawiciele tej szkoły podkreślali jednak: że system nauczania powinien być dostosowany do właściwości i praw rozwoju psychicznego dziecka i liczyć się z jego możliwościami i osiągnięciami w zakresie rozmaitych funkcji i płaszczyzn życia psychicznego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.