Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA REMINISCENCJĘ

Wiek osób badanych. Wśród czynników decydujących o wystąpieniu reminiscencji szczególną rolę przypisuje się wiekowi życia osób badanych. Już w pierwszych eksperymentach nad reminiscencją okazało się, że zjawisko to występuje tylko u dzieci. W eksperymencie Ballarda przeprowadzonym tylko na jednej grupie osób – badani w wieku 6, 12 i 21 lat uczyli się urywka wiersza w ciągu 5 minut. Stwierdzono, że w miarę jak zwiększał się wiek osób badanych zmniejszała się różnica między wynikami uzyskanymi w pierwszej i drugiej reprodukcji. W największym stopniu reminiscencja wystąpiła u dzieci 6-letnich, które reprodukowały o 100% więcej materiału w drugiej reprodukcji niż w pierwszej. U dzieci 12-letnich reminiscencja wystąpiła w znacznie mniejszym stopniu, a u osób 20-letnich w czasie drugiego pomiaru efektów uczenia się otrzymano wyniki gorsze niż w pierwszym. Podobne badania przeprowadził w 10 lat później Nikolli (McGeoch, 1953) uzyskując analogiczne wyniki. Pokazywał on dzieciom 10 przedmiotów w czasie 10 do 15 sekund, prosząc, aby wymieniły nazwy tych przedmiotów bezpośrednio po ich ekspozycji oraz po godzinie pracy szkolnej. Wszystkie dzieci wymieniały więcej przedmiotów po godzinnej przerwie niż bezpośrednio po ich ekspozycji. Na przykład, w grupie 12-latków z 10 pokazywanych przedmiotów bezpośrednio przypomniano sobie 7,2, a w godzinę później 8,7 przedmiotów.

Późniejsze badania przeprowadzone według schematu drugiego nie potwierdziły istnienia zależności reminiscencji od wieku osób badanych. McGeoch (1953) objęła eksperymentem 8 grup dzieci szkolnych, zróżnicowanych pcd względem wieku (klasy od III do IX). Podobnie jak w eksperymencie Ballarda, dzieci uczyły się w ciągu 5 minut wiersza i reprodukowały go bezpośrednio po zaprzestaniu uczenia się lub po 24 godzinach. Wyniki uzyskane przez McGeoch wskazują, że stopień, w jakim występuje reminiscencja, nie zależy od wieku osób badanych. Ze względu na brak zgodności między uzyskanymi danymi zagadnienie to wymaga dalszych badań, które obejmowałyby większe niż dotychczas grupy osób oraz grupy bardziej zróżnicowane pod względem wieku. W dotychczasowych eksperymentach z osobami badanymi zróżnicowanymi pod względem wieku, tak jak w eksperymencie McGeoch, tworzono grupy bardzo nieliczne, natomiast jeśli tworzono większe grupy, to obejmowały one tylko osoby o określonym, w znikomym stopniu zróżnicowanym wieku.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.