Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Biologiczne zmiany rozwojowe okresu młodości

Dane psychologiczne charakteryzujące wiek dojrzały i starość mogą być zrozumiałe jedynie w łącznym kontekście nauk biologicznych i społecznych. W podstawowych okresach cyklu życia człowieka czynniki biologiczne i społeczne są ze sobą związane (por. tabela).

Wiek dojrzały i starość obejmują około trzech czwartych normalnego okresu życia człowieka w naszym kraju. Okres rozwojowy zbadany jest dość dokładnie, dzięki czemu ustalone są główne następstwa w zakresie rozwoju fizycznego, umysłowego, społecznego, rozwoju mowy itd. Zmiany, jakie zachodzą w wieku dojrzałym, są mniej widoczne, niemniej jednak mają charakter progresywny i kumulują się. Jeśli \ człowiek dorosły uniknie nieszczęśliwych wypadków, \ zmiany te prowadzą do starości, która jest upośledze- 1 niem fizycznym i umysłowym. Zdarza się jednak, że 1 zgon następuje wcześniej z przyczyn naturalnych. Najczęstsze naturalne przyczyny śmierci to złośliwe nowotwory różnego typu, choroby serca na tle miażdżycowych lub zwyrodnieniowych zmian naczyń krwionośnych, atakujące ośrodkowy układ nerwowy, zapalenie płuc i bronchity. Najczęstsze przyczyny śmierci wskutek nieszczęśliwych wypadków to katastrofy samochodowe, upadki i samobójstwa.

Biologiczne zmiany rozwojowe okresu młodości są naturalnym podłożem społecznych i psychicznych zjawisk występujących w tym okresie i umożliwiają ich zrozumienie. W wieku dojrzałym zmiany biologiczne przebiegają w tempie wolniejszym i są bardziej różnorodne (por. rozdział II), a ich wpływ na działalność człowieka i jego przystosowanie społeczne nie tak wyraźny. W późnym okresie dojrzałości i w wieku starczym zmiany biologiczne mają ponownie większy wpływ. Są one przyczyną postępujących i systematycznie narastających negatywnych zmian w fizjologicznym podłożu zachowania się człowieka, a wskutek tego w jego cechach psychicznych i społecznych. Niełatwo jest przedstawić łącznie biologiczne, społeczne i psychiczne cechy wieku dojrzałego i starczego, chociaż są one ze sobą ściśle związane. Z konieczności autor dokona raczej ich przeglądu, niż wskaże drogi rozwojowe. W tym rozdziale przyjęte zostało rozwiązanie kompromisowe ze względu na wielorakie powiązania między poszczególnymi tematami: niektóre z nich będą później kilkakrotnie omawiane.

Rozdział dotyczący metod badań naukowych nad procesem starzenia się został potraktowany w tej książce jako Aneks. Chociaż będzie on interesował przede wszystkim pracowników nauki, jest jednak niezbędny dla każdego, kto poważnie interesuje się naukowym aspektem badań nad starością. Rozdział mówiący o osiągnięciach w działalności ludzi starych został umieszczony w końcowej części książki, aby pomóc w przezwyciężeniu uczucia depresji, jakie mogła wywołać lektura rozdziałów wcześniejszych. Biologiczne i społeczne przejawy starzenia się jako podstawowe omówione zostały w rozdziałach początkowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.